E-Belediye | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 96

e-Belediye • Kasım - Aralık 2021 24 makale hiyerarşik kontroller, faaliyetlerin sürekliliği, bilgi sistemleri kontrolleri, bilgi ve iletişim, raporlama, kayıt ve dosyalama, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi vs. her biri belli standartlara bağlanmıştır. Zaten tüm bu standartlar kurumsallaşmanın gereği olup, kurumsallaşmanın olmadığı bir yerde de sürdürülebilir bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. “Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar alıcıların belediyeyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır.Temel değerler, uzun vadede yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirir. Böylece temel değerler, farklı birey ve birimlerden oluşan belediye içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlar ve başarıya giden yolda sapmayı önler. Hizmetin nasıl ve hangi değerler çerçevesinde sunulduğu, en az ne düzeyde sunulduğu kadar önemlidir. Temel değerler, sonuçlara ulaşmada kurumsallığı, meşruluğu ve devamlılığı sağlar. Temel değerler anlaşılır olmalı ve bir arada okunduğunda belediye hakkında bir fikir verebilmelidir. Bunun için ifadeler anlam tekrarlarından kaçınan öz bir niteliğe sahip olmalıdır.” (2) Diğer taraftan kurumsallaşmanın dinamik bir yönünün olduğu da bilinmelidir. Çünkü zaman içinde kurumların tabi oldukları mevzuat, organizasyon yapıları, hizmet alanları vs. değişebilmekte, buna bağlı olarak amaçlar, hedefler, iş süreçleri, riskler ve kurallar da değişebilmektedir. Burada da karşımıza stratejik yönetim anlayışı çıkmaktadır ki, bu anlayışın gereği olarak stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmede olabilecek sapmaları engellemek için gerekirse stratejik planı bile güncellemek gerekir. Dolayısıyla stratejik planlama stratejik yönetimin bir parçası olup stratejik yönetim stratejik planlamadan daha kapsamlıdır. III) Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Gerekliliği Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. Stratejik planın başarısı için stratejik yönetim anlayışı gerekli olup, öncelikle stratejik planlama çalışmasını tepe yöneticisi benimsemeli ve stratejik planlama süreci ile doğrudan ilgilenmelidir. Üst yöneticinin bu çalışmayı kurumun rutin bir çalışması olarak görüp, çalışmanın içinde olmaması halinde stratejik planlamanın amacına ulaşması pek mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda stratejik plan hazırlama süreci ve sahiplenilmesi çok önemli olup mutlaka katılımcı bir anlayış ile hazırlanmalı, kurum çalışanları işin içinde olmalıdır. Özellikle belediyeler için dış paydaşların beklentileri daha da önem arz etmekte olup görüş ve beklentileri değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 yılı Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberinde Belediyelerde stratejik planlamaya aşağıda şekilde yer verilmiştir. • Şehir halkının yaşamkalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması, • Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması, • Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir. Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır: 1) Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması,

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==