E-Belediye | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 96

25 Kasım - Aralık 2021 • e-Belediye makale 2) Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlama. Birbirleriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden etkilenerek şehrin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal boyutları olan yol haritasını oluşturur. Belediye stratejik planı yalnızca belediye tüzel kişiliği içinde yer alan daire,müdürlük, şube gibi hizmet veya destek birimlerine yön veren bir belge değildir. Aynı zamanda belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su ve kanalizasyon, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten bağlı idareler ve belediyelerin doğrudan ya da bağlı idareleri ve ortak oldukları şirketlerce sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olunan belediye şirketlerine stratejik bir çerçeve sunar. Stratejik planlamasını yapmayan kuruluşlar amaçlarını etkin bir şekilde belirleyemeyecek, amaçları için vizyon oluşturamayacak, yeni şartları değerlendiremeyecek, eldeki kaynakları etkin ve verimli kullanamayacaktır. Buna göre kurum bütçeleri aynı zamanda stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eden süreçler olmaktadır. Dolayısıyla stratejik planlama kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasındaki yolu tarif ettiğinden yasal gerekliğin ötesinde, yaşanmakta olan hızlı değişimin kurumların geleceğini yakından ilgilendirmesi, bu değişimden olumsuz yönde etkilenilmemesi, iç ve dış tehditlere karşı kurum kapasitenin dengelenmesi ve nihayetinde stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir zorunluluk haline gelmiştir. IV) Sonuç Günümüz yönetim anlayışında ister kamu ister özel sektörde olsun kurum, kuruluş veya bir işletmenin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulmaları gerekir ki, bunun adı da “kurumsallaşma”dır. Kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde kamu yönetiminde bütçenin hazırlanması ve uygulaması sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak ve kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izleyerek hesap verme sorumluluğu temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Bunun için “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiş ve bu yolla bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırılması, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olunması hedeflenmiştir. Kurumsallaşmayı sağlam temellere oturtacak ve sürdürülebilir başarıyı sağlayabilecek yönetim anlayışı ise “stratejik yönetim” olup stratejik planlama bu anlayışın bir parçasıdır. Stratejik planlamanın başarısı için mutlaka stratejik yönetim anlayışı olmalı ve içselleştirilmelidir. Kaynakça (1) Denetimin Yönetimi, Erözbağ, Sezgin, 2018 (2) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==