E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

söyleşi ortadan kaldırıyoruz. Özetlemek gerek rse üretm ş olduğumuz bu kauçuk tozlarını da sadece last k sektöründe değ l, asfalt sektöründe, ayakkabı tabanı üret m nde, park ve bahçelerde yer ve zem n kaplamalarında, otomot v sektöründe, çatı membran üret c ler nde, yalıtım malzemeler nde, nşaat sektöründe, aynı zamanda konveyör bantlarında ve kauçuğun kullanıldığı kapı f t ller , pencere f t ller g b b rçok alanda da hammadde olarak kullanılab l yor. “Yeş l Kalkınma ve Döngüsel Ekonom ye D rekt Katkı Sağlıyoruz” Mevcut yapı hakkında b lg ver r m s n z? Üret m, yönet m of s , çalışan sayısı, yurt ç -yurt dışı organ - zasyon yapısı… Patentl Su Jet teknoloj s le 3 b n bar ultra yüksek su basıncıyla last ğ n üzer ne suyu püskürterek last ğ n üzer ndek kauçuğu 200 m krometre çapında kauçuk tozuna dönüştürüyor. Üret m proses nde sadece su kullanıyor. Kauçuk tozuna dönüştürülen bu malzeme su le b rl ktemak neden çıkıyor, çökelt l yor ve ondan sonra var olan kauçuğun kauçuk tozunun nem alınıyor ve doğalgazlı sıcak hava fırınlarında kurutularak d rek olarak stratej k ham madde olarak kullanıma sunuluyor. Üret mde su dışında başka b r kaynak kullanmıyoruz ve kullandığımız suyun da aynı zamanda yüzde 95’ n ger kazanıp tekrar kullanıyoruz. Suyu ger dönüşümle tekrar s steme kazandırdığımız g b , su jet sayes nde ne koku, ne yanma, ne k myasal kullanımı, ne atık gaz g b daha önce herkes n çek nd ğ mevcut ger dönüşüm tes sler nde olan kötü etmenler tamamen bertaraf etm ş oluyoruz.Ayrıca kullandığımız suyun da yüzde 95’ n ger kazanarak herhang b r atık da oluşturmuyoruz; bu da b z m sıfır atıkla üret m yapma, devlet m z n sıfır atık pol t kası ve bugünün pol t kasını da desteklemem ze mkân sağlıyor. B z last ğ b leşenler ne ayırıyoruz. Yan b r ürünü başka b r şeye dönüştürmüyoruz. Last kte var olan doğal kauçuk, sentet k kauçuk, karbon karası g b last k yapımında kullanılan malzemeler tamamen thal malzemelerd r. Bu saydığımhammaddeler hemülke ekonom s ç n büyük b r car açık neden ; çünkü bu ham maddeler thal ed yoruz. Ayrıca bu ürünler n üret lmes ç n de tüm dünyada zaten çevreye zarar veren atık gaz salımı var. LAGEDO olarak su jet teknoloj m zle ömrünü tamamlamış last klerden kauçuk tozu olarak stratej k hammadde üreterek, hemülkem ze thal ed len ürünler n thalat oranını azaltıp ülkeye döv z kazandırıyoruz, hem de üret c ler n karbon ayak z n n düşürülmes n sağlıyoruz. Yeş l kalkınma ve döngüsel ekonom ye d rekt katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 14 b n metrekare alanda 8 b n metrekares üret m alanı, 2 b n 500 metrekares of s b naları ve ger kalanı da açık alan olmak üzere b r fabr ka b nasını üret m tes s hal ne dönüştürüyoruz. Yatırımın sadece yurtdışından gelecek mak ne le lg l kısmı 10 m lyon Euro. Bunun dışında fabr kanın alt yapısıyla lg l yapılması gereken elektr k, tes sat, mekan k şlemler dah l olmak üzere aynı zamanda yangın s stemler , depolama alanları, yurt ç ek pman, d ğer altyapı ve montaj le lg l şlemler olmak üzere b r onun kadar ek şler ve b na le lg l şler söz konusu. Mal yet 15 m lyon Euro’yu geçecek. Yaklaşık da 90 k ş ye yakın b r st hdam sağlayacağız. B z normalde 3 vard ya çalışab lecek durumdayız. B z mkapas tem z ek pman yatırımımız d kkate alındığında 3 vard ya le yaklaşık 40 b n tona kadar çıkab l yor. Üret m kapas tem z asgar olarak 25 b n ton c varında olacaktır. Yaklaşık 90-100 k ş ye st hdam sağlayacağız. “Son derece modern, otomasyona dayalı b r s stem kuruyoruz” Üret m tes s n z hakkında da b lg alab l r m y z? LAGEDO, sektörüne örnek b r üret m tes s olacak. Ama bu tes s n önem n devlet m z n üzer nde durduğu k husus üzer nde açıklayayım: B r nc s , bu tes s stratej k ham madde üreterek car açığın kapatılmasına destek olacak. Üstel k bunu da ger dönüşümden stratej k ham madde üreterek sağlıyoruz. Böylece ülkem ze daha az doğal kauçuk, karbon karası ve sentet k kauçuk thalatı sağlayarak 250 m lyon dolara yakın ülke ekonom s ne katkı get r yoruz. Sanay c ye yerl , m ll ve çevrec b r ham madde sunacak. Aynı zamanda da hracatla ülke ekonom s ne katkıda bulunmasını sağlayacağız. İk nc s , ger dönüşüm sektöründe yen b r teknoloj yle daha çevrec , daha ver ml ve en öneml s de sıfır atıklamalzeme üreten b r üret m tes s n ülkeye kazandıracağız. D ğer taraftan döngüsel ekonom ye büyük katkılar sağlayacağız. Döngüsel ekonom ye yoğunlaştığımızda döngüsel ekonom n n b rtakım unsurları var. Son derece yen , ler teknoloj ye sah p, patentl üret m teknoloj s n özell kle Water Pulse su jet n geleceğ m z ç n ülkem ze get r yoruz k döngüsel ekonom n n unsurlarından b r olan; geleceğ tasarla kısmına oturan b r a t b r üret m model n sunmuş oluyoruz. B z bunu çok önems yoruz. Y ne döngüsel ekonom de d j tal teknoloj n n kullanılması çok öneml . B z burada son derece modern, otomasyona dayalı b r s stemkuruyoruz.O yüzden az nsanla çok ş yapab lecek haldey z. Scada dah l b rçok kontrol s stem n , b rb r yle konuşur s stemler kuruyoruz. Döngüsel ekonom n n b r d ğer unsuru olan mevcut ürünler koruyan b r s stem m z var. Yan ömrünü tamamlamış last kten, last ğe tekrar ham madde üreteb lecek b r teknoloj ye sah b z. Böylel kle döngüsel ekonom çer s ndek ham madde kullanımını da ömrünü tamamlamış last klerden yan atık ürünlerden sağlıyoruz. Tümdünyada veTürk ye’de bütün sanay - lerde artık ger dönüşümden hammadde kullanımına yönel k kanunlar ve yönetmel kler zorunlu hale get r lmekted r. B zde de artık bütün sektörlerde özell kle ger dönüşümden elde ed len ham maddeler n kullanılmasına a t çalışmalar başlatıldı ve b z gelecekte de bu anlamda öneml b r g rd olarak sanay c ye ve ülke ekonom s ne katkı sağlayab lecek durumdayız. 21 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==