E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

makale yapılmasının önlenmes , • Taşkın r sk taşıyan alanların önceden bel rlenmes ve afet planlarının hazırlanması, • Dere yataklarından yatak stab l zeler n n temel n bozacak ve kıyı oyulmalarına meydan verecek şek lde kum ve çakıl ocaklarının açılmasının ve kontrolsüz aşırı malzeme alımlarının önlenmes , • Taşkın önley c tes sler n DSİ tarafından projelend r lmes veya görüşünün alınması, yerel yönet mlerce düzenlenen mar planlarının taşkın alanlarını göz önüne alarak hazırlanması olarak sıralayab l r z. Sonuç t bar yle; söz konusu bu afetlerden korunmaya uygun yaşamsal ve mekânsal alanların terc h ed lmes ,mevcut olan r skl alanların tahl ye ed lmes , şayet kısa vadede bu mümkün değ lse r sk azaltıcı önlemler n alınması, kıyı, tarım, orman ve yerleş m alanlarındak mevzuat düzenlemeler ve uygulamalarının bu afetler önlemeye ve r sk yönetmeye yönel k olması, ayrıca bu afetlere adeta davet ye çıkaracak doğa ve çevreye zarar ver c davranışlardan kaçınılması gerekmekted r. Afet ve Ac l Durum Eğ t m Merkez tarafından sellere karşı alınması gereken genel önlemler arasında; • Her t p meteoroloj k afet ç n, günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının bel rlenmes nde oldukça etk l b r b ç mde kullanılan radar s stemler ve uydu ver ler le çalışan erken uyarı b r mler teşk l ed lmel d r. • Bu uyarı b r m le koord nel olarak çalışacak l ve lçelerde kurtarma b r mler oluşturulmalıdır. • Bölgesel radyolar herhang b r tehl ke anında halkı b lg lend rerek uygulayacakları yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar. • Yerel yönet mler dere yataklarına yerleş m yapılmaması konusunda t t zl k göstermel , buralarda yerleş m n önlemel d r. • Yerleş m yerler ç nden geçen dere yatakları ve drenaj kanallarında, ayrıca dere ve neh rler n den zle b rleşt ğ noktalardak kanallarda zamanla oluşab lecek tıkanmalara düzenl olarak tem zlenmel , sürekl açık olmaları sağlanmalıdır. • Yerleş m yerler ç nden geçen dere yataklarına ıslah ed lmel d r. • Çevredek yeş l alanlar korunarak ve artırılarak erezyon ve sel önlenmel d r. • Sel tehl kes bulunan eğ ml yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır. • Çukur alanlarda, b naların bodrum katlarına su basma tehl kes yüksek olduğundan, bu türlü yerlerde bodrum yapılmamalı, su basman kotu yüksek tutulmalıdır. • Şeh r çler nde yeter nce yağmur suyu kanalı olmalı ve bunların sürekl bakımları yapılmalıdır. • Bulunduğumuz yerleş m yerler nde sel uyarı şaretler ve uyarı s stemler öğren lmel d r. • Konutlar d ğer afetlerde olduğu g b sele karşı da s gortalatılmalıdır. • sayılab l r. Taşkın r sk n azaltmak ve zararlarını en aza nd rmek ç n yapılması gerekenler se; • 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu kapsamında olan veya olmayan akarsu yatakları çer s nde suyun kabarmasına sebeb yet veren akım rej m n değ şt ren bent ve kabartıcı tes s e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 24

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==