E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

söyleşi su sorunlarına b le ler teknoloj , ek pman ve çözümler sunarak su sorunlarını çözme hedef m z çok güzel fade ed yor. CEO’muz Patr ck Decker’ n çok güzel b r sözü var: “Dünyada fazlası olmayan k kaynak var. B r zaman, d ğer su” d yor. Buna belk üçüncü olarak havayı da ekleyeb l r z. Artık büyük yatırımcı konumundak ş rketler n çoğu kend n sürdürüleb l rl k projeler ne yatırım yapmaya adıyor. Xylem de pol t kalarını bu v zyonla bel rl yor.Sürdürüleb l rl k, ş rket kültürünün tammerkez nde yer alıyor.Bu başlık altında b z de oldukça akt f olmayı hedel yoruz. Baktığınızda ş rket m z n reng de bazı şeyler ç n pucu ver yor; açık let ş m ve düşüncen n açıklığını anlatan turkuaz mav s … 5M lyar Dolarlık C ro Xylem şu an 5 m lyar dolar c rosu olan b r ş rket.New York borsasında şlem görüyor.Xylem çatısı altında bulunan 33 markayı nceled ğ m zde; Kuzey Avrupa’dan Güney Afr ka’ya, Avustralya’ya uzanan çok gen ş b r coğrafyada faal yet gösteren f rmalar oldukları gerçeğ yle karşılaşıyoruz. Xylem’ n satın aldığı ş rket n sm n koruma şekl nde b r yaklaşımı var.Örneğ n, drenaj ve dalgıç pompalarda Flygt markası herkes tarafından b l n yor.Flygt, dalgıç atık su pompasını dünya’da lk cat eden f rma.Xylem,mevcut satın almadan sonra Flygt sm n korumuş. Xylem, 2021’ n Başında, Türk ye Pazarındak Ses n ve Gücünü Artırma Kararı Aldı Türk ye’de Xylem neler yapıyor? Xylem, uzun yıllardır Türk ye pazarında var olan ve ürünler n satan b r f rma.Ürün kal tes nden dolayı bu pazarda oldukça saygın b r yer var. Özell kle Xylem’ n alt markaları olan ve kend sektöründe bel rl ağırlıkları olan markalar; örneğ n Flygt, Lowara, Wedeco, WTW’n n tüket c tarafındak algısı oldukça y durumda. Xylem bu markaları daha önceler d str bütörler aracılığıyla Türk ye pazarına get rd . Bu d str bütörler ç nde 4 büyük ş rket var k bunlardan b r Anadolu Flygt. Xylem,başlangıçta bu ş rkete küçük ortak oldu. Xylem, 2021’ n başında, Türk ye pazarındak ses n ve gücünü artırma kararı doğrultusunda Anadolu Flygt’ın bütün h sseler n satın aldı. 2021, bu bağlamda b r “Xylem’leşme”yılı oldu.Böylel kle b r patron ş rket nden kurumsal b r ş rkete geç ş koord ne ed lmeye çalışıldı. Pek tab bu süreçte dünyayı etk s altına alan b r pandem dönem var. Dolayısıyla süreç b raz sancılı geçt , ama günün sonunda bell b r sev yeye ulaşıldı. Artık Ana Gem B z z 2022’ n başından t baren daha da organ ze hareket ett ğ m z söyleyeb l r m.Kr - t k roller sah pler n buldu.Şu an t barıyla bu dönüşümün yüzde 90’ını tamamladık. Bununla beraber artık cümleler m z n başrolünde “Xylem Türk ye” gel yor. Pek çok değ ş m yaşandı.Xylemmarkalarının bu üç d str bütör kuruluşu, rak p olmaktan çıkıp artık b z mle çalışmaya başladılar. Müşter ler m z artık d str bütörden değ l de doğrudan üret c den ürünü alıyor. B r problem yaşandığında ana gem ye g d p b lg almamız gerekm yor, çünkü artık b z ana gem y z. Kararları b z ver yoruz. Tab bunun beraber nde get rd ğ pek çok zorluk var ama net cede bu durumun b z m önümüzü açtığının b l nc ndey z. Bu organ zasyon, b z m ç n pek çok şey mümkün kılab l r hale get rd . B z artık b r yere g tt ğ m zde d rekt olarak “b z Xylem’ z”d yoruz,en kısa sürede,en doğru b lg y verecekmerc y z ve doğrudan karar vereb lecek yetk lere sah b z. Hal hazırda f z ken, ş hacm olarak fazlaca b r değ ş kl k yok. Sadece var olan yapı, tek b r çatı altında toplandı. H çb r yapı, h çb r organ zasyon “sen büyüksün” dend ğ nde büyük olunmuyor. O ş rket, o büyüklüğü kend s gel şt rerek çselleşt rd ğ nde büyük oluyor. Bu anlamda b z bu söz konusu değ ş m sürec n yaşadık ve ger de bıraktık. Bu farklılığı müşter ler - m ze de yansıtıyoruz. Pazarda çok güzel b r atılım yaptık. Bunun yanında medya atağı da yaptık. Türk ye, B z m ç n Potans yel Yüksek Ama Zor B r Pazar “Şu ank fabr kamız Gebze Organ ze Sanay Bölges ’nde.Bununla b rl kteMart ayının sonunda Ataşeh r’de yen of s m z açtık ve burası merkez m z oldu.Avantajı hemmüşter ler m ze f z ken yakın olmak hem de kal f ye elemanlar ç n Ataşeh r lokasyonunun daha caz p olması. Hâl hazırda akt f b r şek lde yürüttüğümüz üç büyük proje var. Hatta dördüncü b r proje ç n de b r umut ışığı olduğunu söyleyeb l r m. B z m satışını yaptığımız ürünler bazında bakarsakTürk ye p yasası aslında zor b r p yasa. Çünkü ürünler n yerel bazda benzerler var. B z m global alanda rak b m z olan f rmaların ürünler n n de yerel pazarda benzerler var. Bu global markalar Türk ye pazarına b zden daha önce g rm şler. Ancak günün sonunda şu gerçek ortaya çıkıyor: Xylem, 27 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==