E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

Global alanda Ç n’de yaşanan sıkıntılar, Rusya-Ukrayna Savaşı g b makro ölçekl sorunlar sonucu c dd b r tıkanma söz konusu. Bu yüzden tüm dünyada b r alternat f tedar kç arayışı var.BuradaTürk ye çok öneml b r alternat f olarak öne çıkıyor.B z yolumuza “dünya ç nTürk ye” anlayışıyla devam edeceğ z.Ve nanın bu, “olması planlanan ya da olması muhtemel görülen” b r durum değ l. Bu, olacak! B z bunu gerçekleşt receğ z. B r yandan çok sev nd r c gel şmeler oluyor.Mesela b z heyecanlandıran yen b r proje aldık. Başta H nd stan’da yapımı öngörülen b r ün tey şu an İstanbul’da yapıyoruz.Bu da şunu göster yor k b z şu an H nd stan’dan daha caz p b r konumdayız.Türk ye’de ver ml l k, loj st k,potans yel, ş b t rme kab l yet , endüstr dek sev ye g b kr terler oldukça y durumda. Pek çok alternat fe sah b z. İşte bu kr - terler n b r sonucu olarak H nd stan’a g decek projey b z almış olduk. Ş md Ç n ve F l p nler’den b r projey Türk ye’ye yönlend rme çabasındayız. Böyle böyle büyüyeceğ z”. Atık Su ArıtmaTes sler nde Türk ye’de“En İy ”Konumdayız Beled yeler b z m çok büyük b r müşter tabanımız.B z, su arıtma tes sler nde hem teknoloj k olarak hem de satış rakamları bağlamında Türk ye’de en y y z. Çünkü Xylem’ n ürün gamı, b r su arıtma tes s - n n her kademes ne cevap verecek şek lde gen ş. Dolayısıyla b z tek kalem olarak g r p bütün b r arıtma tes s ç n tekl f vereb l yoruz. Arıtma tes s dey nce ana eksende, kanal zasyondan g ren sıvının arıtılması söz konusu. Tem z b r su çıkıyor ama bu, ç leb l r b r tem zl kte değ l. Sulama ç n kullanab l rs n z ya da den zde deşarj edeb l rs n z. Onların ultrav yole ve ozon teknoloj s yle arıtılıp çme suyu hal ne get r lmes teknoloj s de Xylem’ n sunduğu avantajlar arasında. Türk ye’n n en büyük su kanal dareler nden b r , Avrupa’nın bu alandak en büyük atık su arıtma tes s ne sah p.Burada Xylem ürünler kullanılıyor. Gaz antep, Samsun, Konya, İzm r, Bursa g b şeh rler n su ve kanal zasyon dareler n n tes sler nde Xylem ürünler terc h ed l yor. 100 yılı aşkın geçm ş yle dünya çapında tanınan pazar l der markaları ve sektördek der n uygulama uzmanlığıyla üst düzey çözümler sunuyor. Türk ye, b z m ç n, potans yel yüksek ama zor b r pazar. B r nc s , yerel üret - c ler var. İk nc s se yerel müşter ler m z çok gen ş b r yelpazede. Devlet kuruluşlarından beled yelere, müteahh tlere, fabr kalara kadar çok gen ş b r müşter prof l yle çalışıyoruz. Bu durum b z m esnek olmamızı gerekt r yor. Küresel b r ş rket olmamızdan dolayı Türk ye Cumhur yet kanunlarına harf yen uymakla beraber Xylem’ n kend kurallarına da eks ks z uyuyoruz. 5 yıl ç nde 5 kat büyüme hede² yoruz Xylem,Türk ye’de önümüzdek 5 yıl ç nde 5 kat büyümey hede² yor.Türk ye pazarı ç n Türk ye’de üret m b z m ç n öneml . Türk ye bağlamında düşündüğümüz şeyler n kapsamı hayl büyük.Mevcut üret m tes s m z büyütme planımız var. Operasyonumuzun gen şlet lmes , akab nde hede²enen 5 kat büyüme sadece Türk ye pazarı eksen nde gerçekleşt r leb - lecek b r hedef değ l.Bundan sonrak aşamada “dünya ç nTürk ye”adımına geçm ş olacağız.O sev yeye ulaşıncaTürk ye’den, Xylem’ n dünyada akt f olduğu d ğer pazarlara hracat yapacağız. B z buradan b tm ş ürün ya da yedek parça gönder yor olacağız. Sadece onlarla da sınırlı değ l.Türk ye’n n hemen hemen her yer nde b z varız.Atık su arıtma tes sler nde Xylem, lk terc h ed len marka konumunda. Çünkü b z sürdürüleb l rl k sunuyoruz. Normalde b r bakıma şe yaramayacak suyu b z ger kazandırıyoruz. Sunduğumuz s stemde, kanal zasyondan gelen sıvı, bakter ler sayes nde tem z hale gel yor.Bakter ler de sonradan gübre olarak kullanılıyor. S z n verd ğ n z tek şey enerj … Bunu yapan f rmalar var, fakat burada da ek pman ver ml l ğ devreye g r yor. Aynı ş 100 kW’lık enerj yle yapmak varken 120 kW’la yapmak hem madd hem de çevresel açıdan olumsuz b r durum.B z şu an akt f olarak beled ye,DSİ ve İller Bankası tarafında satın almayı yapacak kurulumları hayata geç rmey çalışıyoruz.Ben bunu hep araba markalarıyla açıklarım. B r araba almak st yorsunuz ve s ze üç marka sunuluyor. Sonuçta üçü de s z b r yerden b r yere götürür ama daha ver ml , daha kal tel olandan yana oyunuzu kullanırsınız. En ucuz olana kaçarsanız b r süre sonra sorunlar den z nde boğulursunuz. İşte bunun g b Xylem de daha ver ml ve daha kal tel ürün tarafında yer alıyor. Bu algının eğ t m n ver yoruz. Bu b l nçlend rme ç n çalıştaylar, sem nerler organ ze etmey düşünüyoruz. Sonuçta bu ek pmanı b z herkesten daha y b l - yoruz; üret m n , tasarımını b z yapıyoruz. Ama s stem de onlar b zden daha y b l yorlar. Dolayısıyla mevcut s steme uygun ek pman konusunda ver ml b r b rleşme sağlamak, ş n anahtar noktası olacaktır. Bunu hem devlet kurumlarına hemde müteahh tlere anlatmak st yoruz. Dolayısıyla b z mgörev m z de bu konuda topyekûn b r eğ t m sağlamak. Su, Durgunken B r İşeYaramıyor Ama Harekete Geç rmeye BaşladığınızdaYolunu Buluyor Sürdürüleb l rl k kavramı, her ş rket n farklı b r tarafından tuttuğu b r kavram. Çevresel ayak z m z nasıl küçülteb l r z? Yaşamın temel taşı suyu nasıl koruyab l r ve sorumluluk b l nc yle kullanab l r z? Bunun b rkaç tane basamağı var. B r tanes , halkı b l nçlend rmek. Bunun da lk adımı çocuklardır. Dolayısıyla b z söyleşi e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 28

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==