E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

uygulama The University of the West of England (UWE Bristol), güvenilir ve sezgisel bir kameralı güvenlik sistemi ile üç kampüsün 7/24 güvenliğini sağlayan bir sisteme sahip. Örnek Olay Çalışması: The Un vers ty of the West of England (UWE Br stol) µe Un vers ty of the West of England (UWE Br stol) 140 ülkeden 30 b n n üzer nde öğrenc ye h zmet ver yor. 3 b n 200’den fazla personel ve 3modern kampüs lokasyonu le B rleş k Krallık’tak en büyük ün vers telerden b r .Bu kampüsler; Ana Frenchay Kampüsü,Şeh r Kampüsü (Bower Ashton,Watershed, Sp ke Island ve Arnolf n ) ve Glens de Kampüsü. En Son Teknoloj Son 5 yılda ün vers te, en son teknoloj ye sah p tes sler ne 300 m lyon sterl n n üzer nde yatırım yaptı ve buna uygun b r kameralı güvenl k s stem n hayata geç rd . Daha önces nde, tamolarak şlevsel olmayan 10 yıldan daha esk b r CCTV s stem ne sah pt ve düzenl olarak kes nt sorunları yaşıyordu. UWE Tes sler - Emlak ek b , öğrenc ler n ve personel n 7/24 güvenl ğ n sağlamak ç n operasyonel güvenl ğ n sağlanmasına yardımcı olacak, farklı kampüslerde ölçekleneb lecek ve kameralı güvenl ğ modern teknoloj yle güncel hale get recek b r çözüm arıyordu. Hanwha Techw n’den tedar k ed len kameralar ve WAVE v deo yönet m s stem n (VMS) çeren yen kameralı güvenl k s stem n n montaj tal matı, ün - vers ten n sorumlu CCTV bakım yüklen c s olan KSCM Ltd ş rket ne ver ld . “µe Un vers ty of the West of England le uzun süred r yakın b r ş l şk m z var ve yen s stem n tasarımı, kurulumu, devreye alınması ve bakımının b ze emanet ed lmes nden memnun yet duyuyoruz” yorumunda bulunan KSCM Ltd D rektörü ve Sah b Keyton Matthews, yen s stem şöyle tar f ed yor: “Yen W senet kameralar ve WAVE VMS, ün vers tey çok daha y kal tede kamera görüntüler , artırılmış güven l rl k ve h zmet süres le donatmanın yanı sıra ün vers ten n gelecek planları ve ht yaçları ç n değ ş kl klerden etk lenmeyen b r altyapı sundu”. Hanwha Techw n’ n Güven l r ve Ölçekleneb l r Çözümü UWE’n n Hanwha Techw n W senet kameralara ve W senet WAVE VMS’ye e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 30

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==