E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

Türk ye Z raat Odaları B rl ğ (TZOB) Genel Başkanı Şems Bayraktar, “Mayıs 2021 Kuraklık Raporu”açıklamasında,“Kuraklık,üret m c dd oranda etk leyen afetler n başında gel yor. Ne yazık k pandem yle mücadele ett ğ m z 2020-2021 yılı üret m sezonunda b r de kuraklığın yol açtığı kayıplarla karşı karşıya kaldık. Bu dönemde ç ftç ler m z n yoğun emek vererek ürett kler ürünler, kuraklıktan büyük zarar gördü. Kayıpların etk s sürmeye devam ed yor” fadeler n kullandı. Bayraktar, TZOB olarak üret c ler n afetlerden en az sev yede etk lenmes ve kayıpların asgar düzeyde olması ç n her tarım yılı başında olduğu g b 2021 yılının başından t baren de kl m koşulları ve b tk gel ş mler n n yakından tak p ed ld ğ n hatırlatarak, “Ayrıca bölgelerde alan çalışmasını aralıksız sürdüren Z raat Odalarımızla v deo konferans yöntem yle toplantılar yaptık ve yapmaya devam ed yoruz.Toplantılarımız sonucunda alınması gereken tedb rlere yönel k tekn k heyet m z n hazırladığı raporları çözümöner ler yle sürekl kamuoyuyla paylaşıyoruz ve lg l Bakanlıklara let yoruz” ded . “Kuraklıktan zarar gören ç ftç lere dekar başına nakd h be kuraklık desteğ ver lmel d r” “Ülkem zde son yıllarda kış yağışları yeters z.Bu yılda sezonun başından t baren ülke genel nde beklenen yağışlar gerçekleşmed . Bunun sonucunda meteoroloj k ve tarımsal kuraklığın yanı sıra b r de h droloj k kuraklıkla karşı karşıya kaldık” d yen Bayraktar şöyle devam ett : “2021 Mayıs başında kuraklıktan etk lenen l sayısını 22 olarak açıklamıştık. Mayıs yağışları yeters z olunca kuraklıktan etk - lenen l sayısı 41’e çıktı. Yaşanan kuraklık; üret m sezonunda harcanan emeğ n, kullanılan tohumun, atılan gübren n ve lacın karşılıksız kalmasına neden oldu. Bu durum üret mmal yetler n de artırdı. Bu sezon mal yetler n artmasında özell kle gübre f yatlarında yüzde 90’a varan artışlar da etk l oldu. Açıklanan buğday, arpa ve merc mek alım f yatları kuraklık yaşamayan ller ç nmakul sev yede kabul ed leb l r ancak kuraklıktan zarar gören llerde yaşanacak ver m kayıpları mal yet daha da artıracak, üret c ler n daha fazla zarara uğramasına neden olacak. Marmara, Karaden z, Akden z Bölgeler ve Ege Bölges ’n n b rkaç l har ç, azalan yağışlar özell kle Güneydoğu Anadolu Bölges ve İç Anadolu Bölges ’n n tüm ller nde ve Doğu Anadolu Bölges ’n n bazı ller nde kuraklığın boyutunu daha da artırdı.2021Mayıs ayında kuraklıktan en fazla zarar gören ürünler arpa, buğday ve kırmızı merc mek oldu.Yen ek len mısır, şekerpancarı, patates, nohut, yeş l merc - mek, çelt k ve yem b tk ler g b ürünler de kuraklıktan etk lend . İk nc ürün ek l şler nde de sıkıntı olması beklen yor. Y ne mayıs ayında beklenen yağışların gelmemes sonucu,Güneydoğu Anadolu Bölges ’n nD yarbakır,Batman,Şanlıurfa, Mard n, K l s, S rt, Şırnak, Gaz antep ller nde kıraç şartlardak buğday, arpa ve kırmızı merc mek kuraklıktan c dd olarak zarar gördü. Buğday ve arpada se İç Anadolu Bölges ’n n Konya, Ankara, Aksaray,Esk şeh r,N ğde,Nevşeh r,Yozgat, Çankırı, S vas ve Kırıkkale ller nde, Ege Bölges ’n nAfyonkarah sar,Kütahya, Uşak, Den zl , Muğla ve Aydın ller nde, Akden z Bölges ’n n Isparta ve Burdur ller nde, Karaden z Bölges ’n n Amasya ve Çorum ller nde c dd oranda rekolte kayıpları yaşandı.” dosya Türkiye için KURAKLIK Alarmı! Dünyanın tamamında etk ler n her geçen gün daha da ş ddetle h ssett ren kl m kr z ve su kr z , artık Türk ye’n n de “alarm veren” k öneml başlığı. Bu konuda uzmanlar, mümkün olan her platformda ac l eylemçağrılarında bulunuyor... e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 34

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==