E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

dosya “Kuraklık ve gıda güvences ” “Pandem sürec n yaşamaya başladığımız 2020 yılından bu yana, gıda güvenl ğ end şes , kl m değ ş kl ğ g b nedenlerle thalatçı ülkeler n fazla alım yapmaları, hracatçı ülkeler n se hracatlarını kısıtlamaları, durdurmaları veya stoklarını artırmak stemeler g b nedenlerle talep yönünde sıkıntılar yaşanıyor. Bu durum, dünya f yatlarında yukarı yönlü b r hareketlenmeye sebep oldu ve olmaya devam ed yor” d ye Bayraktar şöyle devam ett : “Bu yıl buğday, arpa ve merc mekte dünya f yatları yüksek seyred yor. D ğer taraftan buğday, kırmızı merc mek, ayç çeğ , soya, mısır g b thal etmek zorunda kaldığımız b rçok ürün d kkate alındığında uluslararası p yasalarda yaşanan f yat hareketler n n ülkem z p yasalarını doğrudan etk led ğ n söyleyeb l r z.Buna kurdak olası hareketlenme de eklen nce thal ett ğ m z ürünler nmal yetler ç p yasa f yatlarını artıracaktır ve gıda en²asyon r sk devam edecekt r. Şurası da b r gerçekt r k artan f yatlardan çoğu zaman yararlanamayan üret c ler, aşırı f yat dalgalanmalarından da olumsuz etk lenecekt r. Yeterl yağış gelmed ğ ç n rekolte beklent s de değ şt . Buğdayda 18 m lyon tonun, arpada 7 m lyon tonun ve merc mekte se 250 b n tonun altında b r rekolte tahm n ed l yor. Özell kle buğday, arpa ve merc mekte n san ve mayıs yağışları çok etk l d r. Bu nedenle bu ürünler n üret m nde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeler başta olmak üzere d ğer bölgelerde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Hasat zamanı yaklaşan bölgelerde mayıs ayının sonuna kadar yeterl yağış olmadığı ç n hububat tarlalarına genell kle b çerdöverler g remed . “Sulanab l r alanlardak kayıplar ve desen değ ş kl ğ ” Bayraktar,“Barajlarda su sev yeler azaldı, yeraltı su sev yeler ger led .Ayrıca zaman zaman çme suyu konusunda da end şeler arttı. Yaşanan ver m kayıplarının b rçok sonucu var. Barajlardan yeterl su ver lememes neden yle, yeterl sulama yapılamayan ürünlerde ver m kaybı yaşanıyor” ded . Sebze, yem b tk ler ve meyveler de dâh l olmak üzere b rçok üründe ver m kaybı beklend ğ n fade eden Bayraktar, şunları söyled : “Ege Bölges ’nde pamuk yer ne kuru şartlarda üret m yapılab len ayç çeğ ne yönelme oldu.Su sıkıntısından dolayı yonca, s lajlık mısır g b yem b tk - ler n n ek m alanları daraldı. Son zamanlarda taban araz lerde üret c ler, fazla su tüketen ve ekoloj s nden uzak yerlerde yet şt r leb len çok yıllık b tk lere geçmeye başladılar. Bunun önlenmes ç n tek yıllık b tk lere ver len destekler n artırılması gerek yor. Önümüzdek aylarda yağışların yeters z olması ve sulamanın yeterl düzeyde yapılamamasıyla mısır, pamuk, çelt k, şekerpancarı ve yonca g b çok su tüket len ürünlerde sorunlar yaşanacağı tahm n ed l yor.” “1-2 yıl ç nde basınçlı sulama s stem ne geçmeyen ç ftç kalmamalıdır” Kuraklık dönem nde b reysel basınçlı sulama s stem n n önem n n b r kez daha anlaşıldığını vurgulayan Bayraktar, “Türk ye’de suyun yüzde 77’s n kullanan tarım sektöründe en kısa zamanda basınçlı sulama s stem ne geç lmes ç n ver len h be desteğ artırılmalı, 1-2 yıl ç nde basınçlı sulama s stem ne geçmeyen ç ftç kalmamalıdır. B reysel basınçlı sulama s stemler n n desteklenmes nde başvuru süreler kaldırılmalı ve bu s steme geç ş ç n yıl boyunca müracaat edeb lme mkânı sağlanmalıdır” ded . “Kuraklıktan hayvancılık da zarar görüyor” Bayraktar, “Kuraklıktan dolayı yem b tk ler ve hububatta yaşanan kayıpların bu ürünler n f yatlarının artmasına neden olacağı açıktır.Bu artışlar hayvancılık sektörünü de olumsuz etk leyecekt r.Özell kle arpa, hayvancılık ç n en öneml hububat ürünüdür”d yen Bayraktar, sözler n şöyle sürdürdü: “Saman, hayvancılıkta en fazla kullanılan kaba yemkaynağıdır.Hububatta yaşanan kayıp ve b tk boylarının kısa kalması saman arzında sıkıntı yaşanmasına neden olab lecekt r. İç Anadolu veGüneydoğuAnadolu Bölges ’nde görülen kuraklık,bu bölgeden saman tem n eden ller ç n sıkıntı oluşturacaktır. Saman f yatlarının fah ş oranlarda yükselmemes ç n saman arzına yönel k tedb rler alınmalı, özell kle stoklamaya yönel k g r ş mler önlenmel d r. Hububat yan ürünü olan kepekte de ton f yatının artmaya başladığı görüldüğünden gerekl tedb rler n b ran önce alınması gerekmekted r.” Tek rdağNamıkKemal Ün vers tes Z raat Fakültes B yos stem Mühend sl ğ Araz ve Su Kaynakları Anab l mDalı Öğret m Üyes Prof.Dr.Hal mOrta,kış dönem nde Türk ye genel , özell kle İstanbul dah l, Marmara Bölges ’n n yoğun kar ve yağmur alarak y b r dönem geç rd ğ n söyled . Kuraklıkla lg l en son n san ayı ver ler - n n paylaşıldığını bel rten Prof. Dr. Orta, şöyle devam ett : “Ancak korktuğumuz 35 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==