E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

dosya g b 2022 N san ayında har ta kararmaya başladı.N san ayı kuraklık har tasına göre Marmara’nın öneml b r bölümü, Zonguldak, Bartın g b Karaden z’ n batısı ve DoğuAnadolu’da Erzurum,Bayburt,Kars, Iğdır dışındak alanlar s ms yah oldu.Yan c dd meteoroloj k kuraklık etk s n gösterd .Bu per yot çok öneml .Korktuğumuz ve öngördüğümüz oydu. Bu per yot b z m ülkem zde tahılların ve yağ b tk ler n n başında olan ayç çeğ n kader n n bel rleneceğ per yot, N san ve Mayıs aylarıdır. Mayıs ayı datalarına da bakacak olursak bu saydığım bölgeler de Trakya da s yaha boyanacak .Çünkü, c dd kuraklık yaşıyoruz, Mayıs ayında da yeterl yağışı almadık. Son dönemde Trakya’da yaşadığımız kuraklık buğdayda b r kere dönüme 50 la 100 k logramarasında ver mkaybını oluşturdu. Eğer bu süreç uzarsa geçen senek rekolten n Trakya bölges nde yarılarına düşeb l r z tahm n çok abartılı olmaz.Türk ye genel nde baktığımız zaman kuraklığın özell kle stratej k ürün olan buğdaya olan etk s b r taraftan da yüksek en²asyon neden yle üret c g rd f yatlarının yükselmes sebeb yle öngörüm, tab b l msel ver lere dayalı öngörüler bunlar,Türk ye’de bu yıl en az yüzde 20 rekolte azalmasını beklemem z lazım.b Eğer bu kuraklığın ardından Karaden z havzasındak RusyaUkrayna savaşından kaynaklanan ger l m yatıştırılıp da oradak tahıl ve yağlı b tk ler, yağlı b tk ler n tohumları ve hamyağ çıkışı sağlanamazsa önümüzdek kış dönem nde yan Eylül ayından sonra başta Karaden z havzasında ve Orta Doğu’da, hatta Avrupa’da c dd y yecek sıkıntıları, gıda sıkıntıları b z bekl yor d yeb l r m.” ‘Meteoroloj k ve Z ra Kuraklık Yaşıyoruz’ Prof. Dr. Orta, şu anda meteoroloj k kuraklıkla b rl kte z ra b r kuraklığın da yaşandığını fade ederek, şu fadeler kullandı: “Bunlar ardı ardına gel r. Yan önce meteoroloj k kuraklık gel r. Ned r meteoroloj k kuraklık? Son 20 yıl veya 30 yıllık ver ler n altında yağış almaya başladıysanız bu meteoroloj k kuraklık olarak adlandırılır. Bu devam ederse bel rl b r süre tarımsal z ra kuraklık başlar.Bu ne demekt r? B tk kök bölges nde onun ht - yacı olan su depolanamayacağı ç n b tk bu suyu alamaz, alamayınca da gel ş m n gösteremez ve beklenen m ktarda ürün veremez. Şu anda bu noktadayız. H droloj k anlamda çok kuraklık yaşamıyoruz henüz. H droloj k kuraklık da yer üstü ve yer altı su kaynaklarındak su rezervler n n azalması; barajlarda, yeraltı sularında. Kış yağışlarının yoğun olması neden yle ded - ğ m z g b barajlarımız şu anda dolu yan b r h droloj k kuraklığa henüz g rmed k.Şu andaTürk ye’demeteoroloj k kuraklık var.” “M ll KuraklıkMerkez Kurulmalı” Prof. Dr. Orta, kuraklığa karşı çok detaylı çalışmalar yapılması gerekt ğ n bel rterek, şöyle devamett : “Alternat f senaryolar üretecek b r M ll Kuraklık Merkez kurmamız lazım. Hatta bu kuraklık merkezler sadece b z mülkem zde olması da yetmez. Tüm komşu ülkelerde kurulup bunların b rl kte çalışması, entegre olması ve bölgesel, kıtasal anlamda çözüm alternat ²er üretmes gerek r. Ş md bu kuraklık merkez neden çok öneml ? En son B rleşm ş M lletler ver ler ne göre, şu anda 7,9m lyar c varında olan dünya nüfusunu 2050’de 9 m lyar olarak bekl yorlar. Beslenme alışkanlıklarının değ şmes , nüfus yapısının değ şmes , şeh rleşme, globalleşme, kl m değ ş kl ğ ve tüm faktörler b r araya koyduğunuzda nüfus artışı, hal hazırda ürett ğ m z gıdayı da k katına çıkarmamız gerek yor. Düşünün bunu hang toprak ve hang suyla yapacağız? B r kere tarım alanlarını gen şletmem z mümkün değ l, aks ne daralıyor.Su kaynaklarının kuraklığından bahsed yoruz zaten.C dd b r kurak döneme g r yoruz. Mesela 2040 yılında Türk ye’n n ç nde olduğu bölgede çok ş ddetl b r kuraklık beklen yor. Çok ş ddetl ama. Böyle anlık gel p geçen kuraklıklar değ l. O nedenle bugün t barıyla yeraltı suyu kaynaklarını daha d kkatl kullanarak, onları rezerv olarak saklayarak, gel şt rerek barajlar, göletler, su depolama yapıları yaparak kuraklığa dayanıklı b tk ve hayvan tür çeş tler gel şt rerek bunların o bölgeye, o ülkeye adaptasyonlarını sağlamak çok öneml . Bu bağlamda M ll Kuraklık Merkez ved l kle kurulmalı ve bütün d s pl nler arası, bütün b l m alanlarındak nsanlarını, eh l nsanları b r araya get r p onların özgür ortamda çalışmalarına ve çareler üretmeler ne olanak sağlanmalıdır. “Kuraklık, afet sayılmalı” İstanbulTekn kÜn vers tes UçakVeUzay B l mler Fakültes Meteoroloj Mühend sl ğ BölümüÖğret mÜyes M kdat Kadıoğlu, Dünya Çevre Günü neden yle DW Türkçe’n n sorularını yanıtladı.Türk ye’n n en büyük çevre sorununun f z k olmadığını,b r z hn yet sorunu olduğunu anlatan Kadıoğlu,hükümet n ve yerel beled yeler n kend eks kl kler n kl mdeğ ş kl ğ ne bağladığını söyled . Afet Kanunu’nuna göre kuraklığın resmen b r afet sayılmadığını bel rtenKadıoğlu,geçen yıl yaşanan orman yangınları le lg l de “Kurumlar b rb rler arasında çalışma yapsalar bu yangınlar olmayab l rd ”ded .Prof.Dr.M kdat Kadıoğlu özetle şu açıklamalarda bulundu: “En büyük çevre sorunumuz z h nsel kuraklık. Sam m yets zl k. Çevre problemler düne-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 36

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==