E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

dosya yanın her tarafında bell ama Türk ye’de çözüme yaklaşımda sorun yaşıyoruz.Topu tacı atıyoruz.Dünyanın her yer ndek esk kentlerde “kent seller ” artarak yaşanıyor. Esk kentlerdek altyapı bu seller kaldıramıyor. Ülkeler seller karşısında kapas te artırmaya çalışıyor.Türk ye’de de aynı sorun var.B zde kapas te gel şt rme yok.Aşırı b r yağış olduğunda bütün caddeler, sokaklar dere oluyor. Sular en çukur yerlerde b r k yor. Mazgal b le yapılmıyor. Sonra suçu kl m değ ş kl ğ ne atıyoruz. Bu da b z çözümsüzlüğe götürüyor. Dünyanın en büyük çevre sorunu kent seller .Yağmur suları caddelere vermemek gerek r. B zde çatıdan gelen yağmur suları d rekt sokağa ver l yor. Yağmur suyu şebekes kurulup oraya ver lmes gerek yor.K mse “Çatıdan gelen suları yola vermemem z gerek yor” dem yor. Z h nsel olarak olayı anlamış değ l z. Yeş l aklama yapıyoruz. Kentsel alt yapıdak tüm eks kler m z , yapmadıklarımızı kl m değ ş kl ğ ne atıyoruz. Aşırı kl m olayları artıyor. Yağışın görülmed ğ dönemler sıklaşıyor. Sıcak geçen günler n sayısı yüksel yor.Türk ye’de afetler kanunla bel rlenm ş durumda. 7269 sayılı kanun. Kuraklık kanuna göre afet sayılmıyor.Sıcak hava dalgaları afet olarak geçm yor.Türk ye’de henüz b l nmeyen b r afet, bu sıcak hava dalgaları. Kışın donan nsanlara devlet yardımed yor ancak yazın sıcaktan yananlara bakılmıyor. Sıcak hava dalgaları neden yle 2003 Ağustos ayında Fransa ve İspanya’da 35 b n k ş öldü. Türk ye’de k mse ölmüyormuş g b duruyor ama Türk ye’de bunun kaydı tutulmuyor. Hastanelerde yaz aylarında artan ölümler olduğunda bunlara b z m hastaneler sıcak hava yazmıyor.Kalp yetmezl ğ organ yetmezl ğ v.s. yazıyor. Türk ye’de bunun adı b le yok. Sıcak hava dalgaları olduğunda özell kle üst katlarda yaşayan obez, yaşlı, hasta ve de çocuklar bunlardan çok etk - len yor.Batı’da böyle dönemlerde halka su dağıtılıyor, soğuk noktalar oluşturuluyor. Beled yeler yaşlıların ev ne kl ma koyuyor. Nasıl ısıtma yardımı varsa soğutma yardımı da yapılıyor. Amer ka’da var bu ama Türk ye’de adı b le yok. Uzun vadel r skler görmek g b b r alışkanlığımız da yok.K msen n konuşmadığı, küresel kl m değ ş kl ğ le b rl kte bazı hastalıklarda artış olacak. Sıtma, kırım kanamalı kongo ateş g b , hayvanlardan nsanlara geçen hastalıklarda trop k kuşakta olduğu g b Türk ye’de de b r artış olacak. Sağlık Bakanlığı’nın bunu ş md den görüp ün vers telerle şb rl ğ yapması lazım. Bunları da yapmıyoruz. Hep konuşuyoruz. Sadece konuşuyoruz. Par s Anlaşması’nı mzaladılar ama o b raz da yeş l kred lerden para almak ç n g b gel - yor bana...Yoksa ben çok fazla b r sam m - yet görmüyorum.İkl mdeğ ş kl ğ ne, kl m b l m ne uygun davranışlar görmüyorum. G d yorlar su olmayan Konya’da teşv kler ver yorlar.Türk ye’n n ulusal ve uluslararası pol t kaları uygun değ l.Karaden z’de yapılan tes sler,b nalar… İkl mh ç değ şmem ş g b davranıyorlar. Sam m yet yok. En y proje sıfır atık projes . Başka da b r somut adım görmüyorum.” Devlet kuraklık konusunda nasıl b r yol har tası ç zmel ? “Öncel kle kuraklık,Afet kapsamına alınmalı. Kuraklıkla mücadele konusunda, su yönet m çok öneml b r başlık.B r kere “su yılı”d ye b r kavramvar.Nasıl mal yıl varsa su yılı da var. Su da para kadar kıymetl . Ancak Türk ye’de beled yeler arasında su bütçes planı yapan yok.Su ezbere yönet l - yor.Yeraltı suları tak p ed lm yor.Toprağın nem b l nm yor. Ne kadar yağış olmuş, daha ne kadar yağış olacak b l nm yor. Mevs ml k tahm nlerden k msen n haber yok. Su zlenm yor. Havasıyla, buharlaşmasıyla bütüncül olarak su zlenmes yok. Her yıl 1Ek m su yılında su bütçes yapılıp devreye sokulmuyor. Her beled ye l lçe kuraklıkla mücadele planı yok. Kuraklık olduğunda su nereden, nasıl kes lecek bunun planı yok. Su yok ama beled yen n araçları meydanları yıkıyor.Sorduğunda bu kuyu suyu den l yor. Beled yeler n gel ş m planları yok. Sonsuza kadar gel şecekm ş g b haller var. Kentler n su havzası var, b r kapas tes var. Talep çok arz yetm yor. Tüm kentlerde arz talep denges n sağlayacak b r planlama yapılmalı. Beled yen n kaç m lyonluk b r nüfus olacağını b lmes , bütçes n yapması lazım. Ne kadar su tarımda g d yor, ne kadarı evlere g d yor. İkl mdeğ ş kl ğ le b rl kte sular nasıl değ - şecek.Önler n de görmüyorlar.Türk ye’de ayrıca İstanbul, Melen’den suyu get r yor. Çok büyük elektr k enerj s harcıyor. Beled yeler n, hükümet n y b r su yönet m ç n neler yapması gerek yor? “Devlet Su İşler ’ne (DSİ) göre,Türk ye’n n 112 m lyar metreküp suyu var. DSİ’n n 2023 projeks yonuna göre de 112 m lyar suyun 112m lyar metreküpünü kullanıyor olacağız.Kaç yıldır suyun yarısını kullanırken dah su kıtlığı yaşıyoruz. Su stres ndey z. 2023’ten sonra her yağmur damlasını toplamamız gerek yor. Suyun b r kısmını heba etme lüksümüz kalmıyor. Yağmur suyunu toplamamak en büyük sorunlardan b r olacak.Yeraltı suyunu da besleyem yoruz.Kentlerde betonlaşma neden yle sular toprakla buluşamıyor. Yerel pol t kacıların baskısı le ulusal çıkarları gözardı ederek 37 Mayıs Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==