E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

dosya trop kal b tk ler de ekmeye başladık.Avokado g b şeyler. Türk ye’n n her yer nde yaygınlaştırmaya çalışıyor. Günüb rl k kar etmek ç n. Sonra su yok den l yor. Trop k ülkes m y z b z, neden yet şt r yoruz? Yeraltı suları 400-500metreye nd .Suyun yüzde 70’ tarımda kullanıyor. Tarımda yapılacak yüzde 10 tasarruf b le herkese yeteb l r. Atatürk Barajı g b dev barajlar yapmışız ancak ç ftç y eğ tmem ş z. Hâlâ ç ftç tarlaya ne kadar su dökülürse o kadar ver ml olacağını düşünüyor.Tarımürünler çürüyüp çöpe atılıyor. Bunlar da su kaybı demek. İhraç ett ğ m z tekst l ürünler Türk ye’n n su açığına neden oluyor. Sattığımızmallarla aldığımızmallara bakınca su ayak z b z m aleyh m ze. Örneğ n 1 k logram pamuk 12 ton su demek. B z pamuk hraç ed yoruz. 1 ton pamuk alıyor ama aslında 12 ton suyu bedava alıyor. Esk den İng l z kumaşı vardı meşhur. Artık o kalmadı. Çünkü su yok. İng l zler tekst lden çıktı. B z m g b ülkelerden alıyorlar. Su b t nce de kl m değ ş kl ğ d yoruz.Avrupa’da b rçok ülkede çeşmelerden su ç leb l yor. Ancak Türk ye’de özell kle büyükşeh rlerde böyle b r alışkanlık yok. Örneğ n İstanbul’da su ç leb l r m ? İstanbul’da su arıtılıyor. İçme suyu kal tes nde su var ancak kullanma suyu olarak kullanılıyor. İstanbul’da su dares en az 40 değ ş k noktada suyun kal tes numune alarak ölçümyapıyor.Böyle b r kontrol,satılan h çb r suda yok. B naların kend şebeke ve depolarında sıkıntı yoksa,ev n,apartmanın tes satı tem zse İstanbul’dak çeşmelerden akan su ç leb l r. İstanbul’da o kadar masraf yapılıp dışarıdan get r len su, kullanma suyu oluyor. Kullanma suyu olan yağmur suyu kullanmıyor kanal zasyona ver l yor. Sonra ortalık plast k çöpe dönüyor. Kentlerde afetler konusunda daha somut admlar atılmalı Kentlerde afet den nce herkes n aklına depremgel yor.Depremden l nce de kağıt üzer nde planlar akıllara gel yor. Türk ye AfetMüdahale Planı’na benzer şeyler akıllara gel yor. Bunlar kağıt üzer nde kalıyor. İstanbul’da yıllardır b na stoğunu nceley p nceley p duruyoruz.En son sayı bel rlend , 55 b n b nanın yıkılması gerekt ğ n b l - yoruz. Eğer b r deprem olursa 55 b n b na yıkılacak. Afet yönet m nsanları enkaz altından çıkarmak değ ld r. 55 b n b nayı 50 b n b nanın altına düşürmekt r. B z şu anda kağıt üzer nde arama kurtarma b rl kler kuruyor, arama kurtarma köpekler yet şt r yor, çadırlar buluyor, planlar yapıyoruz. İnsanlar afet anında b nanın altında kalacak ve b z nasıl nsanları enkaz altından kaldırırız planları yapılıyor. 55 b n b nanın yıkıldığı b r yerde dünyanın neres nde olursa olsun afet yönet m olmaz. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönüştü. Müteahh tler n kâr edeb leceğ yerlerde yapılıyor.Normalda çürük evlerde yaşayan yerlerde dönüşümolamadı.55 b n b na yıkılması ç n devlet gerek rse borçlanacak ama çare bulunacak.” Dünyada KuraklıkDurumu B rleşm ş M lletler (BM) ver ler ne göre, kuraklık sürdürüleb l r ekonom k kalkınmanın önündek en büyük engeller arasında sayılıyor. Kuraklıkların 2050 yılına kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etk leyeb leceğ tahm n ed l yor. DünyaMeteoroloj Örgütü’nün (WMO) 2021 raporuna göre, geçen yıl 2,3 m lyar k ş kuraklıkla boğuşurken, kuraklık süreler 2000’den 2021’e kadar geçen süre zarfında öncek 20 yıla göre yüzde 29 uzadı.Sürdürüleb l r ekonom k kalkınmanın önündek en büyük engeller arasında sayılan kuraklıkların, 2050’ye kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etk - leyeceğ öngörülüyor. BMÇocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ver ler ne göre, 2040’a gel nd ğ nde her 4 çocuktan b r n n,kuraklıklamücadele ed - len bölgelerde yaşaması beklen yor. Dünyadak her ülken n kuraklık r sk taşıdığını bel rten BMSu örgütünün yanı sıra İspanya Ulusal Meteoroloj ve H droloj Serv s (AEMET) se özell kle İspanya ve Portek z’de yaşanan kuraklık r sk ne d kkat çek yor.Buna göre k ülken n orta kes mler nde sıcaklığın, 40 derece ortalamasını aştığı bel rt l rken geçen yıl, 1931’den bu yana ölçülen “en sıcak yıl” rekorunun ülke topraklarının yüzde 97’s nde kuraklık r sk n artırdığı fade ed l yor. BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmes kapsamında açıklanan “Sayılarla Kuraklık 2022” raporuna göre, kuraklık nsanların göç etmes ne neden olurken kuraklığa bağlı nedenlerle ölümler de gerçekleş yor. 1900-2019 yılları arasında kuraklığa bağlı nedenlerle 11,7m lyon k ş hayatını kaybederken en fazla kuraklık Afr ka’da yaşandı. Afr ka kıtası son 100 yılda 300 kuraklık rekoru kırarken dünya genel ndek kuraklıkların yüzde 44’ü Afr ka’da yaşandı. Son y rm yılda yaşanan 134 kuraklığın 70’ de Afr ka’da gerçekleşt . Avrupa son 10 yılda se 45 kuraklık yaşadı. Avrupa’da yaşanan kuraklığın faturası 27m lyar doları aşarken kıta topraklarının yüzde 15’ , nüfusun se yüzde 17’s kuraklıktan etk lend .ABD’de se kuraklığın sadece tarım ürünler nde ortaya çıkardığı zarar son 100 yılda yaklaşık 250 m lyar doları buldu. Kuraklık neden yle en fazla ölüm se Asya’dak kuraklıklarda yaşandı. Dünya genel nde sellerden sonra en fazla nsan yaşamını etk leyen doğal afet olan kuraklık, H nd stan’da gayr saf yurt ç hasılayı yüzde 2 la 5 azaltırken Avustralya’da se 2000 yılından bu yana yaşanan kuraklık tarımüret m n yüzde 18 düşürdü.Kuraklık günümüzde tahıl üret - m ndek düşüşün ve f nansal kayıpların ana sebepler nden b r olarak ön plana çıkarken kuraklık r sk n n en yüksek olduğu ülkeler arasında Somal ,Z mbabve,C but ,Mor - tanya ve Güney Afr ka gel yor. Çöl alanlarının gen şlemes nden z yade çöl olmayan kurak, yarı kurak ve yarı neml araz ler n bozulması anlamına gelen çölleşmeye sebep olan ana etken se kl m değ ş kl ğ le nsan akt v teler . Sel, kıtlık, yoksulluk ve göçe sebep olan çölleşmen n dolaylı etk ler se savaşlarda, erozyonda, gıda üret m nde ve b yoçeş tl l ğ n azalmasında görülüyor. Bugün dünyanın yüzde 30’unu tehd t eden çölleşme, özell kle Afr ka ve Asya ülkeler n n en büyük sorunları arasında yer alıyor. Bugün dünyada 10 m lyondan fazla nsanın ekoloj k göçmen konumuna düşmes ne ve 24 m lyar ton toprağın erozyonla taşınmasına sebep olan çölleşme, dünya gündem ne 1960’lı yıllarda g rd .Çölleşme,Türk ye’de r sk oluşturan doğa olayları arasında yer alıyor. Çevre, Şeh rc l k ve İkl m Değ ş kl ğ BakanıMurat Kurum’un açıklamasına göre, Türk ye’de toprakların yüzde 22,5’ yüksek çölleşme r sk altında bulunuyor.” e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 38

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==