E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

söyleşi çıkan suyun tahl ye ed lmes , yüksek b nalarda h drofor ded ğ m z suyun yüksek katlara çıkmasını sağlayacak pompa s stem n n oluşturulması, yangın pompaları ve bunlar g b suya hareket verecek her türlü uygulamada Xylem’ göreb l yorsunuz. Kısacası sunduğumuz ürün ve h zmetler m z le kamu h zmetler nde, endüstr yel alanlarda, konut ve t car yapılarda suyu transfer ed yor, arıtıyor, anal z ed yor ve çevreye yen den kazandırıyoruz. Suyun yaşam döngüsü boyunca sürdürüleb l rl ğ destekleyen teknoloj ler gel şt rmek yaptığımız ş n esasını oluşturuyor. Xylem, bence stratej k konumlandırmasını da son derece güzel yapmış. Öyle k sloganını “Let’s Solve Water” (Su sorunlarını çözel m) olarak bel rlem ş.En kr t k Xylem, Kend s n EnZorlu Su Sorunlarını İnovasyonla Çözmeye Adamış, DünyanınTem z Su İht yacını SağlamadaYaratıcı Çözümler Üreten Küresel SuTeknoloj s Ş rket Xylem’ n ç nde bulunduğu organ - zasyonda “kök” d yeb leceğ m z f rma, Amer kan ITT ş rket . ITT, 45 m lyar dolarlık b r büyüklüğe ulaştıktan sonra sürdürüleb l r gel ş mler ç n “bölünme” stratej s ben msend . O zamanlar bünyeler nde ağır sanay , savunma sanay ve su vardı. Dolayısıyla ş rket bu üç ana başlıkta bölündü. Bu bölünme sonrası su grubu Xylembünyes nde toplandı.Xylem; b tk lerde kökten yapraklara su taşıyan dokulara ver len s m olarak ş m z en y b ç mde yansıtıyor. “Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 kat büyümeyi hede iyoruz” diyerek pazarda ne kadar aktif olacaklarının sinyallerini veren Xylem Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bilgiç ile Xylem’in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğu, vizyonu, değişim için hede enenler ve gelecek projeleri üzerine konuştuk. Xylem bugün; Amer ka merkezl , yüzde 100 halka açık global b r ş rket konumunda. 150’den fazla ülkede kapsamlı ve sürdürüleb l r çözümler üreten Xylem,17 b n çalışanı olan b r or j nal ek pman üret c s hüv yet nde.Şu an bünyes nde heps suya h zmet eden 33 marka bulunuyor. Xylem,kend s n sadece su sektörüne adamış durumda.B z mbütün faal yetler m z, sadece su le lg l . Su le lg l pompalar, ölçüm c hazları, atık suların arıtılması ve tem zlen p çme suyu hal ne get r lmes , den zlerdek balık ç ftl kler nde yet şt r len balıkların ne kadar oks jene ht yacı varsa bunun sağlanması,kanal zasyon s stemler n n akışının sağlanması,madenlerde kazı şlem yapıldıkça çıkan suyun tahl ye ed lmes , y ne nşaat yapımında yer kazırken “Xylem Türkiye’de Hedef 5Yılda 5 Kat Büyümek” Xylem Türk ye Genel Müdürü Altuğ B lg ç: e-Belediye • Mayıs/Haziran 2022 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==