E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

söyleşi ket uygulamalarımız,operasyonlarımız ve dünyanın dört b r yanındak toplumlar ç n nsan yardım çabalarımız açısından sürdürüleb l rl ğ tümalanlarda nasıl gel şt receğ m z ana hatlarıyla açıklayan yen ve gen şlet lm ş b r sürdürüleb l rl k stratej s ve çerçeves n n lansmanını gerçekleşt rd k.Ayrıca 2025 yılı sürdürüleb l rl k hede²er ne l şk n l stem z paylaştık. Bu kapsamda 2025 yılına kadar 16,5 m lyar metreküpten fazla su tasarrufu yapmayı hede² yoruz. Bunun yanı sıra tes sler - m zde yüzde 100 yen leneb l r enerj ve yüzde 100 proses suyu ger dönüşümü kullanma hedef yle, 2050 yılından önce değer z nc r nde net sıfır karbon em syonu elde etme taahhüdünde bulunuyoruz. Gerçekleşt rd ğ m z k lometre taşlarına örnek olarak; Xylem’ n 22 büyük tes s nden 10 tanes şu anda yüzde 100 yen - leneb l r enerj yle çalışıyor. 2020 yılında, susuzlaştırma ve d j tal teknoloj ler aracılığıyla 1,4 m lyar metreküp k rl suyun yerel su kaynaklarına ve yerleş m yerler ne g rmes n n önlenmes ne katkıda bulunurken kurduğumuz arıtma çözümler le müşter ler m z n 4,3 m lyar metreküp suyu yen den kullanmalarına olanak sağladık. Ayrıca gel r get rmeyen suyu 0,5 m lyar metreküp azaltmayı başardık. Her B r Xylem Çalışanının B reysel Watermark Hede er Bulunuyor Kurumsal sosyal sorumluluk programımız Watermark le sağlıklı yaşamı desteklemek, suyun yaşamsal önem üzer nde farkındalığı güçlend rmek, tem z suya er ş mde adalet hede²en - okullarda çocuklara su eğ t m ver yoruz. Plast k ş şede su çersen z ne olur, bu plast ğ n gel ş güzel atılması ne g b sonuçlar doğurur? Sonuçta bu plast k doğada er m yor. Bakter ler plast k yem yor. Tıkanmalara ve dolayısıyla enerj ver ms zl ğ ne yol açıyor. Bu da sera gazına yol açıyor. Yan bu saydıklarımız, z nc rleme reaks yonlar olarak karşımıza çıkıyor. Xylem’ n bu yönde dünya genel nde hayata geç rd ğ projeler var. Bunlardan b r tanes , ht yacı olan ülkelerde destek projeler ne mza atmak. Mesela b r köye su get rmek ya da b r köydek su s stem n tem zlemek g b . Şu an V etnam’da devam eden bu tarz projeler var. Bu, nsanlara b r f k r vermes açısından da oldukça değerl . B r köyde böyle b r proje yapılmış ve buna şu f rma mza atmış. Bu b lg , b r başkasını “b z de yapalım” ya da “b z daha y s n yapalım” şekl nde harekete geçeb l r. Su, durgunken b r şe yaramıyor ama harekete geç rmeye başladığınızda yolunu buluyor. B z de Türk ye’de bu tarz çalışmalar yapmak st yoruz. Türk ye’de ben m de b zzat şah t olduğum su problem yaşayan köyler m z var.Köyün yanından dere geç yor ama gel gör k köyde su sıkıntısı yaşanıyor. Elektr k var, uydu anten dah var, ama su yok. B z, o köylere g derek o toplumun suya er ş m n sağlamak ç n pompa bağışında bulunmak, gerek rse kuyu açarak destek olmak şekl nde problemler n çözmek st yoruz. Ürünler ve teknoloj ler anlatırken aslında b l nç de yaratıyor olacağız. Sürdürüleb l rl k, tüm faal yetler m z n temel nde yer alıyor. Kend s n hem ekonom k hem de toplumsal değer yaratmaya adamış b r ş rket olarak, aynı zamanda nsan çabalarımız le sürdürüleb l rl ğ gel şt rmeye odaklanıyor; küresel su sorunları konusunda kamuoyunu b l nçlend rmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.Bu bağlamda Xylem’de sürdürüleb l rl ğ “çevrey , küresel ekonom y ve toplumu güçlend ren, daha güvenl ve daha ad l b r dünya yaratan sorumlu, duyarlı uygulamalar” şekl nde tanımlıyoruz. Geçt ğ m z yıl;müşter çözümler m z, ş ryor. Bu m syon doğrultusunda Xylem, dünyanın her yer ndek topluluklar ç n eğ t m sağlayan ve güvenl su kaynaklarını koruyan sürdürüleb l r kalkınma projeler nde kâr amacı gütmeyen ortaklarla b rl kte çalışıyor. Ortak kullandığımızWatermark portalımızda herkes su b l nçlend rmes noktasında ne yapıyorsa orada yayınlıyor. Hatta hep m z n Watermark hede²er bulunuyor. Mesela “yoldan g derken çöp toplamak” b le b r başlangıç. B z bunu “ne kadar yayab l rsek o kadar y ” anlayışıyla yapıyoruz. B z m bu b l nc lkokuldan t baren vermem z ve şe oralardan başlamamız lazım. Çünkü bel rl b r yaşa gelm ş nsana bunu öğretmek çok zor oluyor. Ben m en çok hoşuma g den tarafı se, s z zaten onayladığınız bu tavırda hareket etmeye; çalıştığınız, hayatınızı kazandığınız ş rket n yönlend rmes . Bu, son derece güzel, arkasında durulab lecek b r anlayış. B z bu konuda da sem nerler vereceğ z. B z ve b z mle b rl kte çalışan nsanların a leler le b rl kte sahaya çıkacağız.Örneğ n ormana g d p çöp toplayacağız. Bu, b z m ek p ruhumuzu güçlend recek ve daha da d nam k hale get recek. Kend toplumumuzdak su sorunlarını çözmeye ve su sorunları hakkında farkındalık yaratmaya kararlıyız. Tüm çalışmalarımızla gelecek nes ller ç n daha sürdürüleb l r b r dünya yaratmaya odaklanıyoruz. Su sorununu hep b rl kte çözmen n mümkün olduğuna nanıyoruz. 29 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==