E-Belediye | Mayıs-Haziran 2022 | Sayı: 99

uygulama olan lg s n n temel nde s stem n esnekl ğ ve güven l rl ğ yatıyordu. Ek p, mevcut kameralı güvenl k s stem n aşamalı b r şek lde yükseltt , böylece hem esk kameraları hemde yen W senet kameraları tek b r WAVE VMS üzer nde destekleme yeteneğ ne sah p olmak öneml b r operasyonel avantaj sağlayacaktı.Ün vers tedek CCTV kameraların dörtte üçü (yaklaşık 150’den fazla c haz) tüm kayıt c hazları ve VMS le b rl kte değ şt r ld . W senet çözümü de c hazların ve VMS’n n yaşam döngüsü söz konusu olduğunda daha yüksek mal yet ver ml l ğ le daha kal tel kameralara ve kamera görüntüler ne sah p olduğu ç n terc h ed ld . Ek p,Frenchay Kampüsü kontrol odasına yen kameralar ve VMS’n n yanı sıra, yen CCTV stemc b lg sayarları ve gel şm ş ekranlar da kurdu (önceden, altı adet 42 nç gen ş, yüksek çözünürlüklü ekrana yükselt lm ş olan daha küçük ve tutarsız ekranlar vardı). Ekranlar,UWE güvenl k ek b ne 7/24 canlı yayın sunuyor ve üç kampüste meydana gelen kayıtlı olayları görüntüleme özell ğ ne sah p. Böylece daha proakt f hareket ed leb yor. B r b naya g ren ve çıkan k ş ler, herhang b r hasar (ve buna k m n sebep olduğu), olası suçlar ve mesa saatler dışında asansörlerde veya b nalarda mahsur kalan herkes hakkında b lg sah b olunab l yor. Sezg sel B r VMS Ün vers te bünyes ne, d ğer güvenl k çözümler yle entegre olab len ve açık b r v deo platformu olanW senetWAVE s stem eklend .S stem, farklı kurumsal ht - yaçları karşılayacak şek lde bulut, masaüstü, mob l ve sunucu özell kler çer yor. Ayrıca, s stem kullanımı oldukça sezg sel olacak şek lde tasarlandı. Böylece ek pler VMS le hızlı b r şek lde çalışmaya başlayab l yorlar. Bu çok az b lg şlem gücü gerekt r r ve dak kalar ç nde kurulab l r. Yüksek tekn k özell klere sah p b r s stem gerekt rmez. Bu da onu özell kle eğ t m sektörü ç n çok uygun hale get r yor. Daha Fazla B lg B r olay meydana geld ğ nde,UWE ek b olayın ne zaman meydana geld ğ , olayın sunmaya devam ed yor. Bunun ç n de har c f ber bağlantılı yol kenarı kutuları ve medya dönüştürücüler kullanan doğrudan f ber bağlantılı CCTV kameralardan yararlanılıyor.Bunların tümü deW senet WAVE s stem ne bağlanıyor. UWE, W senet kameralarda ve WAVE s stem ne bazı k ş ler n sayılmasını dah l etmek ç n ek özell kler kullanmayı düşünüyor. Burada amaç özell kle, nsanlar tarafından kullanılan öneml rotalarda tabela ve geç ş noktalarının daha y bel rlenmes n sağlamak ç n kampüs yol s stemler nde karşıdan karşıya geç şler ölçmek. Böylece kaza olasılığı azalacak ve kampüs, gez nmek ç n daha güvenl b r yer hal ne gelecek. D ğer b r proje de Ana Frenchay Kampüsü’nün güvenl ğ nde hlal yaşanması durumunda d ğer kampüslerde canlı ve yedekl mkanlar oluşturmak ç n Glens de ve Bower Ashton’dak güvenl k kontrol odalarının kurulumu/yükselt lmes olacak. Bu sayede, herhang b r nedenle ana kontrol odasına er ş lememes durumunda güvenl k ek b ne ve ün vers teye ac l durum yönet m konusunda yardımcı olunacak. yakınında k mler n bulunduğu ve meydana gelen hasarlar g b öneml bağlamsal b lg ler anlamak ç n kamera görüntüler ne bakarak ger ye doğru nceleme yapab l r. Ek p ayrıca kampüs g r şler ve reseps yonlar g b daha yüksek r skl alanları yakından zleyeb l r ve ün vers te b nalarına k mler n g r p çıktığını göreb l r. UWE, ek olarak, kampüslere g ren ve çıkan araçları daha doğru b r şek lde tanımlamak ç n otomat k plaka tanıma s stem (ALPR/ANPR) ve kameralarına da yatırım yaptı ve yakın zaman önce bunları üst sürümler ne yükseltt . S stem, daha fazla durumsal farkındalık sunmak ç n sadece plakayı değ l, aynı zamanda araçların markasını, model n ve reng n de algılayacak şek lde yükselt ld . Müşter Yorumları µe Un vers ty of theWest of England’da Akıllı B na S stemler Mühend s olan Joe µorndyke, “W senet VMS, UWE ç n mükemmel seç m” d yor ve ekl yor, “En az dört yıldır sah p olmadığımız b r şey olan yüzde 100 operasyonel kapas teye ulaştık. Bu, W senet/WAVE kameraların ve s stem n n güven l rl ğ ne, ver len yardımsever ve uzman desteğe ve yerleş k kurulumcumuz olan KSCMLtd’n n sıkı çalışmasına bağlı”.W senetWAVE ayrıca yazılımda yerleş k olarak bulunan çoklu sunucu yedekl arızalanmaya dayanıklılık özell ğ ne sah pt r ve kullanıcıların güvenl k konusunda kend ler n daha rahat h ssetmeler n sağlar. µorndyke sözler ne şunları ekl yor, “Hanwha Techw n ek b , tüm proje boyunca çözümler sunma konusunda her şey n ötes ne geçerek gerçekten çok yardımcı oldu ve oluyor.Küçük b r yardım sted ğ m z durumlarda dah s stem üzer nde b r şey nasıl yapacağımızı göstermek veya ayarları yapmamıza yardımcı olmak ç n b zzat hızlı b r şek lde ulaşıyorlar veya uzaktan anında yardımcı oluyorlar.” Gelecek Planları Ün vers te, tes s genel nde, özell kle de otoparklar ve ç t hattı sınırları g b normal ağ kapas tes nden yoksun zorlu uzak alanlarda daha fazla CCTV kapsama alanı 31 Mayıs/Haziran 2022 • e-Belediye

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==